Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2014

kinia2907
15:46
Ireland
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viailovegreen ilovegreen
kinia2907
15:46
2519 c0ec
Reposted fromrisky risky viailovegreen ilovegreen
kinia2907
15:46
3170 cb33 500
kinia2907
15:43
4445 d3da 500
Lantern
kinia2907
15:42
0530 d541
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viailovegreen ilovegreen
15:38
kinia2907
15:38
Czasami nie chodzi o to, aby się zmieniło na lepsze. Najczęściej chodzi o to, aby zmieniło się cokolwiek.
— Marek Hłasko
Reposted fromirresponsible irresponsible viailovegreen ilovegreen
kinia2907
15:38
spójrz jak ciężko lekko żyć
— betonowy las
Reposted fromhysterie hysterie viailovegreen ilovegreen
kinia2907
15:34
kinia2907
15:34
8078 fca9
Reposted frommeredith meredith viaJulaHeart JulaHeart
kinia2907
15:34
15:33
kinia2907
15:32
kinia2907
15:32
7361 e753 500
Pies pogrzebany
15:30
kinia2907
15:29
kinia2907
15:29
nie umiem cię pocieszyć kiedy patrzysz w przeszłość
ale mogę wziąć dobre wino i pójść tańczyć w deszczu z tobą
— płomień 81 . trudno mnie kochać
kinia2907
15:28
kinia2907
15:28
Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.
kinia2907
15:28
(...) ludzie mają wrodzony talent do wybierania właśnie tego, co dla nich najgorsze.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl